Algemene voorwaarden – Stichting Wandelsport Dordrecht

 1. Definities
  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Evenement: de door Stichting Wandelsport Dordrecht e.o. in enig jaar te organiseren wandeltocht. Het evenement is in deze een wandeltocht zonder wedstrijdelement.
  2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
  3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
  4. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Wandelsport Dordrecht e.o., verder te noemen SWD) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan.
 2. Deelname
  1. Een Deelnemer dient op de dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste aan de door de Organisator voor dat Evenement gestelde eisen met betrekking tot een goede gezondheid, zoals verder ook omschreven onder 2.2 en 3.4 van deze algemene voorwaarden te voldoen, en blijft thuis bij klachten zoals omschreven bij het coronaprotocol, algemeen; punt 6.
  2. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico. Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor;
   ⇒ een toereikende lichamelijke conditie
   ⇒ een adequate voorbereiding op de wandeltocht
   ⇒ goede kleding en schoeisel
   ⇒ voldoende en geschikt eten en drinken en het besluit te nemen om tijdens de wandeltocht eventueel de deelname te beëindigen.
  3. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
   Inschrijving geschiedt uitsluitend vooraf via online inschrijving dit kan via de wandelkalender op www.wandel.nl of via een de link op onze eigen website www.wandelsport-dordrecht.nl het aantal deelnemers is per tocht mogelijk gelimiteerd, afhankelijk van de risico’s en of vergunningsvoorwaarden
  4. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld
   niet gerestitueerd. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd.
  5. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere omstandigheden, in geval van overmacht, alsmede indien de organisatie van het Evenement daartoe noopt, de vermelde data en tijden van het Evenement te wijzigen, dan wel het Evenement geen doorgang te doen vinden. In deze gevallen kan de Deelnemer geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele daardoor gemaakte kosten en/of geleden schade. Er zal in beginsel geen restitutie van inschrijfgelden en/of andere betalingen aan Deelnemer plaatsvinden, echter als tijdig, tot (uiterlijk 72 uur vóór de geplande wandeltochtdatum) duidelijk is dat het evenement geen doorgang kan vinden door opgelegde regelgeving of gezondheidsrisico’s ( actueel bijvoorbeeld corona) dan wordt het inschrijfgeld aan diegene die zich hebben ingeschreven en betaald volledig terugbetaald
  6. Indien het Evenement niet verloopt in overeenstemming met de verwachtingen van de Deelnemer, is de Deelnemer verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan de Organisator. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de Deelnemer dit, uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het Evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de Organisator.
 3. Aansprakelijkheid

  1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.
  2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert, met dien verstande dat in het geval van ontbreken van dekking de aansprakelijkheid van de Organisator is beperkt tot een bedrag van maximaal € 500,– (zegge: vijfhonderd euro) per Overeenkomst.
  3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
  4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
  5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
  6. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de Organisator ter beschikking gestelde kleed accommodatie of kledinginname/garderobe.
  7. De voorafgaande bepalingen uit dit artikel 3 laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht onverlet.
 4. Portretrecht

  De in het kader van een Evenement of de Overeenkomst eventueel door of namens de Organisator gemaakte foto’s, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van de Organisator, ongeacht of deze aan de Deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, video’s of ander beeldmateriaal, waarop de Deelnemer zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de Organisator (inclusief commerciële uitingen).
 5. Persoonsgegevens

  SWD respecteert uw privacy. Persoonlijke informatie is alle informatie die herleidbaar is tot uw persoon. De persoonsgegevens worden door SWD in overeenstemming met de wet en met inachtneming van het recht van iedere deelnemer op bescherming van haar of zijn privacy, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Uitsluitend met het doel om de inschrijving van en deelname aan het betreffende wandelevenement te bevorderen, ter controle en ter handhaving van de naleving van het reglement, en voor administratieve, informatieve, promotionele en statistische doeleinden. De persoonsgegevens worden niet (verder) verwerkt op een wijze die niet verenigbaar is met het doel waarvoor zij zijn verkregen en dus niet verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan derden.
 6. Reglement en corona protocol

  1. Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het Reglement en het coronaprotocol dat welke een on-losmakend onderdeel zijn van deze algemene voorwaarden. Het betreffende reglement en coronaprotocol zijn opgenomen in dit document.
  2. De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.
  3. De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te uit het Evenement te halen indien deze zich niet houdt aan het reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.
  4. In alle gevallen waarin het reglement of het coronaprotocol niet voorziet beslist de Organisator.
 7. Toepasselijk recht

  1. Op de Overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen die tussen de Organisator enerzijds en de Deelnemer anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomst of uit daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Organisator.

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst met SWD

Messenger icon