Categorie: Wandeltochten

Algemeen

bevrijdingstocht 2021 nat, guur, maar geslaagd

Bevrijdingstocht 2021

tis alweer een paar dagen geleden dat de bevrijdingstocht is georganiseerd, en ruim honderd wandelaars hebben de bevrijdingstocht gelopen,

Het weer was natuurlijk bar slecht, rukwinden, slagregen , af en toe een zonnetje, maar over het algemeen zeer koud.

 

Ook voor de mensen die de dag ervoor al de pijlen hebben opgehangen waren de weersgoden niet goed gezind, ook toen heftige regen en rukwinden.

Maar goed,  als je dan weer alleen positieve reacties mag horen op de tocht, de bepijling, de beschrijving en de geboden punten voor stops dan is alle weerstegenslag gauw vergeten en kunnen we weer tevreden terugkijken op een geslaagde tocht.

Algemeen

volg ons ook op facebook

U kunt ons ook volgen op facebook

https://www.facebook.com/StWandelsportDordrecht/

 

hier vindt u ook altijd de meest actuele informatie

Algemeen

bedankt voor alle fijne reacties

Beste wandelvrienden via onze facebookpagina, maar ook via mail, whats-app en mondeling hebben wij zeer veel positieve reacties ontvangen, dank jullie wel daarvoor.

Ook zijn er nog een aantal suggesties gedaan, die wij zeker zullen onderzoeken op de mogelijkheid.

wij zijn blij met deze reacties en op 12 december is ons volgende tocht in Alblasserdam welke we op dezelfde wijze zullen organiseren. ( dus alleen via online inschrijven via wandel.nl  en gelimiteerd in het aantal wandelaars, vol=helaas vol!)

u begrijpt dat we uiteraard afhankelijk zijn van de ontwikkelingen rond het coronavirus en dat een verscherping van maatregelen nog een factor is die we zeker in de gaten houden en mogelijk nog consequenties kan hebben voor het door gaan, maar vooralsnog blijven positief en hoopvol gestemd en hopen wij u zeker weer op 12 december te mogen begroeten

hou voor actuele informatie onze web site of facebookpagina in de gaten

 

Algemeen

winterserie tocht onder coronaprotocol goed verlopen

pff  pff,  wat was dat spannend, zo’n eerste wandeltocht weer laten plaatsvinden onder het coronaprotocol

het was geweldig en meer dan waard om te herhalen, bijna 200 deelnemers, grotendeels via online inschrijven, een absolute voorwaarde om onder dergelijke protocollen een tocht te kunnen organiseren, maar deels ook door wandelverenigingen die zich als groep hebben aangemeld, en vooraf de deelnemerslijst hebben overlegd.

Uiteraard snappen wij dat er bewust nog wandelaars zijn die dergelijke wandel “evenementen” nog niet willen lopen om elk risico uit te sluiten, maar de wandelaars die wel hebben gelopen waren in ieder geval vol lof over het feit dat het weer kon, over de organisatie, over de route en de bepijling,  en  ik denk dat we aangetoond hebben dat het zeer goed mogelijk is om, met inachtneming van alle regels en richtlijnen, toch een tocht te kunnen organiseren.

Daarnaast is wandelen natuurlijk goed voor lichaam en geest en zoals deze week ook via veel kanalen aangestipt is, is  bewegen goed voor het opbouwen van weerstand en wordt een half uur wandelen per dag zelfs aanbevolen,  in dat licht vinden wij dat een dergelijke wandeltocht bijdraagt en prima aansluit bij deze gezondheids-adviezen.

 

maar los van dat, als ik dan na een dag van veel complimenten in mijn stoel lig weg te dommelen dan denk ik…. daar doen we het voor, de dankbaarheid van de wandelaar is voor ons de motivatie om door te gaan

Algemeen

algemene voorwaarden

 

 

 

Algemene voorwaarden en reglement wandeltochten

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. a. Evenement: de door Stichting Wandelsport Dordrecht e.o. in enig jaar te organiseren wandeltocht. Het ·
  evenement is in deze een wandeltocht zonder wedstrijdelement.
  b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze
  heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
  c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
  d. Organisator: de rechtspersoon (in deze Stichting Wandelsport Dordrecht e.o., verder te noemen SWD)
  waarmee de Deelnemer een  Overeenkomst is aangegaan.

Artikel 2: Deelname

2.1. Een Deelnemer dient op de dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste aan de door de
Organisator voor dat Evenement gestelde eisen  met betrekking tot een goede gezondheid, zoals verder
ook omschreven onder 2.2 en 3.4 van deze algemene voorwaarden te voldoen, en blijft thuis bij
klachten zoals omschreven bij het coronaprotocol, algemeen; punt 6

2.2. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico. Deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor;
> een toereikende lichamelijke conditie,
> een adequate voorbereiding op de wandeltocht,
> goede kleding en schoeisel
> voldoende en geschikt eten en drinken en het besluit te nemen om tijdens de wandeltocht eventueel
de deelname te beëindigen.

2.3. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien hij het daartoe strekkende
inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het  inschrijfgeld volledig is voldaan
en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
Inschrijving geschiedt uitsluitend vooraf via online inschrijving dit kan via de wandelkalender op
www.wandel.nl  of via een de link op onze eigen website www.wandelsport-dordrecht.nl  het aantal
deelnemers is per tocht mogelijk gelimiteerd, afhankelijk van de risico’s en of vergunningsvoorwaarden

 

2.4. Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld
niet gerestitueerd. Ook andere betalingen op grond van de Overeenkomst   worden niet gerestitueerd.

2.5. De Organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor wegens bijzondere   omstandigheden, in geval
van overmacht, alsmede indien de organisatie van het Evenement daartoe noopt, de vermelde data en
tijden van het Evenement te wijzigen, dan wel het Evenement geen doorgang te doen vinden. In deze
gevallen kan de Deelnemer geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele daardoor gemaakte
kosten en/of geleden schade. Er zal in beginsel geen restitutie van inschrijfgelden en/of andere
betalingen aan Deelnemer plaatsvinden, echter als tijdig, tot (uiterlijk 72 uur vóór de geplande
wandeltochtdatum) duidelijk is dat het evenement geen doorgang kan vinden door opgelegde
regelgeving of gezondheidsrisico’s ( actueel bijvoorbeeld corona) dan wordt het inschrijfgeld aan
diegene die zich hebben ingeschreven en betaald volledig terugbetaald

2.6. Indien het Evenement niet verloopt in overeenstemming met de verwachtingen van de Deelnemer, is de
Deelnemer verplicht daarvan direct ter plaatse mededeling te doen aan  de Organisator. Indien de
klacht ter plaatse niet naar tevredenheid is opgelost kan de Deelnemer dit, uiterlijk binnen 14 dagen na
afloop van het Evenement, schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken aan de Organisator.

Artikel 3: aansprakelijkheid

3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige  schade, hoe ook
genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe
gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van
aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge
van letsel of overlijden. De Organisator is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede
begrepen  loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.

3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor
schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot
vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste  het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator
ter zake van die schade uitkeert, met dien verstande dat in het geval van ontbreken van dekking de
aansprakelijkheid van de Organisator is beperkt tot een bedrag van maximaal € 500,–
(zegge: vijfhonderd euro) per Overeenkomst.

3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande
mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het
Evenement.

3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel
psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training
en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer
uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten
keuren.

3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden
als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het
Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor
bedoelde schade.

3.6. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen
van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in  door de Organisator ter beschikking
gestelde kleedaccommodatie of kledinginname/garderobe.

3.7. De voorafgaande bepalingen uit dit artikel 3 laten enige aansprakelijkheid op grond van dwingend recht
onverlet.

Artikel 4: portretrecht

De in het kader van een Evenement of de Overeenkomst eventueel door of namens de Organisator
gemaakte foto’s, films dan wel andere materialen of (elektronische) bestanden, zijn eigendom van de
Organisator, ongeacht of deze aan de Deelnemer of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij
anders is overeengekomen. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor
openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s, video’s of ander beeldmateriaal,
waarop de Deelnemer zichtbaar is voor communicatiedoeleinden van de Organisator (inclusief
commerciële uitingen).

 

 

 

 

Artikel 5: persoonsgegevens

SWD respecteert uw privacy. Persoonlijke informatie is alle informatie die herleidbaar is tot uw persoon.
De persoonsgegevens worden door SWD in overeenstemming met de wet en met inachtneming van het
recht van iedere deelnemer op bescherming  van haar of zijn privacy, op behoorlijke en zorgvuldige wijze
verwerkt. Uitsluitend met het doel om de inschrijving van en deelname aan het betreffende
wandelevenement te bevorderen, ter controle en ter  handhaving van de naleving van het reglement, en
voor administratieve, informatieve, promotionele en statistische doeleinden. De persoonsgegevens
worden niet (verder) verwerkt op een wijze die niet verenigbaar is met het doel waarvoor zij zijn
verkregen en dus niet verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan derden.

Artikel 6: reglement en corona protocol

6.1. Op de deelname door de Deelnemer aan het Evenement is van toepassing het Reglement en het
coronaprotocol dat welke een on-losmakend onderdeel zijn van deze algemene voorwaarden. Het betreffende
reglement en coronaprotocol zijn opgenomen in dit document

6.2. De Deelnemer dient de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de
door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de
Organisator behoren.

6.3. De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te uit het Evenement te halen indien deze zich niet houdt
aan het reglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische
overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

6.4. In alle gevallen waarin het reglement of het coronaprotocol niet voorziet beslist de Organisator.

Artikel 7: toepasselijk recht

7.1. Op de Overeenkomst en alle rechtsbetrekkingen die tussen de Organisator enerzijds en de Deelnemer
anderzijds mochten ontstaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

7.2. In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomst of uit daaruit voortvloeiende
rechtsbetrekkingen, zullen partijen allereerst in overleg treden teneinde dit geschil langs minnelijke weg
te beëindigen. Indien partijen daar niet in slagen, zal een geschil als hiervoor bedoeld exclusief worden
beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de Organisator.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst met SWD

Wandelreglement

 1. De wandeltochten worden georganiseerd door stichting wandelsport Dordrecht en omstreken. (SWD)
 2. Elke wandeltocht is een wandeltocht zonder wedstrijdelement, deelname geschiedt vrijwillig
  en op eigen risico.
 3. Inschrijving geschiedt uitsluitend vooraf via online inschrijving dit kan via de wandelkalender op
  www.wandel.nl  of via een de link op onze eigen website www.wandelsport-dordrecht.nl. het
  deelnemersaantal is per tocht gelimiteerd, afhankelijk van de risico’s en of vergunningsvoorwaarden
 4. Het is niet toegestaan om zonder geldig startbewijs deel te nemen aan een van de wandeltochten van de
  SWD
 5. De routes worden aangegeven door rode routepijlen met SWD logo.
 6. De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.
 7. U bent verkeersdeelnemer, houdt U aan de verkeersregels. De Wegenverkeerswet 1994 en het
  Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens1990 blijven tijdens de wandeltochten onverkort van kracht,
  tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan
  leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
 8. • Loop waar mogelijk op het trottoir. Daar waar een trottoir ontbreekt, loopt U aan de kant van de weg
  zonder overig verkeer te hinderen
  • Steek zoveel mogelijk over bij voetganger oversteekplaatsen .
  • Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers en/of het
  overig verkeer.
 9. Volg altijd aanwijzingen op van de organisatie of externe hulpdiensten. Aanwijzingen van de organisatie,
  politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd
 10. Het is tijdens de wandeltocht NIET toegestaan om:
 • Naar anderen, door gedrag of kleding, aanstoot te geven.
 • Uiting te geven – in welke vorm dan ook – van een politieke of religieuze gezindheid.
 • Flyers of posters uit te delen of op te hangen (langs de route), voor welk doel dan ook.
 • Te collecteren, voor welk doel dan ook.
 • Reclameactiviteiten uit te voeren namens of voor commerciële bedrijven – in welke vorm dan ook – zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van SWD.
 • Muziek via radio, recorder of cd-speler te laten horen.
 • Een of meerdere honden on-aangelijnd mee te nemen.
 • Afval langs de route te deponeren.
 1. Nordic Walking (het gebruik van poles) is alleen toegestaan, mits en voor zover dit geen overlast
  veroorzaakt aan de overige wandelaars.
 2. Op vrijwel elke wandeltocht mag de hond mee mits deze kort aangelijnd is. De hond dient
  gesocialiseerd te zijn en ontlasting dient meteen te worden opgeruimd met een eigen mee te brengen
  hondenpoepzak. Raadpleeg vooraf de wandelkalender of de website om zeker te zijn dat honden
  welkom zijn op het actuele parcours
 3. Deelnemers mogen niet eerder of later starten dan de vastgestelde slot-starttijden, welke afhankelijk van
  beschikbaarheid gekozen kunnen worden tussen;

○  35 km 08.10 –   08.20 uur ( 35 kilometer alleen op de zuurkooltocht)
○  25 km 08.30 –  10.50 uur
○  15 km 08.30 –  10.50 uur
○  10 km 08.30 –  10.50 uur
○  05 km 08.30 – 10.50 uur

 1. Leden van wandelsportorganisaties kunnen gebruik maken van de kortingsregeling door zich bij de
  online inschrijving (digitaal) te legitimeren als lid van de KWBN.
 2. Deelnemers kunnen zich tot 17.00 uur afmelden.
 3. Wie zich na 17.00 uur afmeldt bij het starbureau, wordt beschouwd als uitvaller. Dat is ook het geval als
  men geen startbewijs kan aantonen.
 4. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot uitsluiting van (verdere)
  deelname.
 5. Wandelboekjes kunnen na de finish worden afgestempeld.
 6. Het bestuur van SWD aanvaardt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of gedeeltelijke
  aansprakelijkheid voor ongevallen, ziekte, schade of diefstallen tijdens de wandeldag en/of
  nevenactiviteiten. Men dient de eigen verzekering aan te spreken c.q. die van de veroorzaker.
 7. SWD behoudt zich het recht voor de route, start en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of het
  evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere
  calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van SWD kan worden verwacht. Er bestaat
  dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
  Als tijdig, tot uiterlijk 72 uur vóór de geplande wandeltochtdatum duidelijk is dat het evenement geen
  doorgang kan vinden door opgelegde  regelgeving of gezondheidsrisico’s ( actueel bijvoorbeeld corona)
  dan wordt het inschrijfgeld aan diegene die zich hebben ingeschreven en betaald volledig terugbetaald.
 8. Deelnemers gaan ermee akkoord dat SWD foto- of filmbeelden, waarop deelnemers staan, voor
  publiciteitsdoeleinden gebruikt. Deelnemers kunnen hiervoor geen vergoeding claimen.
 9. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van SWD.
 10. Met de inschrijving van de wandeltocht verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met
  het bij of krachtens dit reglement bepaalde.

Corona protocol

Protocol wandeltochten SWD

Algemeen:

SWD vraagt de wandelaars de volgende uitgangspunten aan te houden:

 1. Gebruik steeds je gezonde verstand.
  2. Houd 1,5 meter afstand en maak dit ook voor anderen mogelijk.
  3.         Voorkom rechtstreeks contact met andere wandelaars en vrijwilligers.
  4.         Tref aanvullende hygiënemaatregelen, zoals handen wassen.
  5.         Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars, indien nodig wacht dan even op 1,5 meter afstand.
  6.         Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten,
  verhoging tot 38 graden of koorts.
  7.         Volg steeds de aanwijzingen op van de SWD -functionarissen, herkenbaar aan rode kleding met
  SWD logo.

Voorinschrijven en tijdslots:

Ter voorkoming van drukte op het inschrijfbureau en bij de rustposten is voorinschrijving en betaling via website van de KWBN: Wandel.nl verplicht. Op deze manier kunnen wij corona-proof werken. Daarnaast werkt SWD met tijdslots. U kunt bij voorinschrijving kiezen uit één van de tijdslots. Is een tijdslot volgeboekt dan moet u uitwijken naar een van de andere tijdslots.
Wilt u samen met anderen wandelen, zorg dan dat u allen voor hetzelfde tijdslot boekt.
Heeft u niet online ingeschreven en betaald, dan verzoeken wij u niet te komen. U mag dan namelijk niet aan de wandeltocht deelnemen.
Door het online inschrijven verklaart u dat u zich zult houden aan het door SWD opgestelde Protocol voor de door SWD georganiseerde wandeltochten.

Parkeren:

Volg de aanwijzingen op van de (eventueel) aanwezige parkeerwachten en vermijd contact met andere wandelaars. In het geval u te vroeg arriveert voor uw tijdslot, wacht dan in de auto (of op een andere rustige plaats) tot 5 minuten voor aanvang van het aan u toegewezen tijdslot. Houd daarbij 1,5 meter afstand van de overige wandelaars.

Startbureau:

Alleen in het aan u aangewezen tijdslot wordt u toegelaten tot het startbureau op de startlocatie om daarna met de wandeling te kunnen starten.
Uitgangspunten:
1.         Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van het aan u toegewezen tijdslot naar de startlocatie.
2.         Wacht buiten op 1,5 meter afstand in het aangewezen vak totdat u van de SWD
functionaris toestemming krijgt om de startlocatie te betreden.
3.         Was uw handen voor het naar binnen gaan van de startlocatie. SWD stelt hiervoor
middelen ter beschikking.
4.         Houd 1,5 meter afstand voor het in ontvangst nemen van de routebeschrijving. U dient de
bevestiging van uw voorinschrijving te printen om deze te laten controleren door onze SWD
-medewerkers.
5.         Neem binnen in de startlocatie en buiten op het terras de geldende horeca richtlijnen in acht, zoals
de 1,5 meter afstand bewaren, en volg steeds de aanwijzingen op van de aanwezige
horecamedewerkers.
6.         Houd 1,5 meter afstand bij het toiletbezoek en was na bezoek aan het toilet uw handen.
7.         Verlaat de startlocatie uiterlijk binnen 20 minuten na aanvang van het aan u toegewezen tijdslot.
8.         Volg de aanwijzingen op van de aanwezige SWD -functionaris, herkenbaar aan rode
kleding met  SWD logo.

Tijdens de wandeling:
Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars.
Haal niet in op smalle paadjes, maar wacht even tot u weer op een breder gedeelte wandelt.
Houd 1,5 meter afstand bij het passeren en geef even voldoende ruimte als u wordt gepasseerd.

Eigen rust:
In verband met de hygiëne kan slechts een beperkt aanbod verkopen aan de wandelaars.
Uitgangspunten:
1.         Neem plaats in de aangewezen wachtrij en houd daarbij 1,5 meter afstand.
2.         Was uw handen voordat u bij de rust een bestelling plaatst.  SWD stelt hiervoor de
middelen beschikbaar.
3.         Betaal digitaal.
4.         Houd bij de rust 1,5 meter afstand van andere wandelaars.
5.         Blijf niet langer dan noodzakelijk bij de rust.
6.         Volg de aanwijzingen op van de aanwezige SWD-functionaris, herkenbaar aan rode
kleding met SWD logo.
7.         Indien u wenst te zitten, gebruik dan een van de beperkt aanwezige stoelen en houd 1,5 meter
afstand.

Mobiel toilet eigen rust:
1.         Neem plaats in de aangewezen wachtrij en houd daarbij 1,5 meter afstand.
2.         Desinfecteer het toilet alvorens het te gebruiken. SWD stelt hiervoor de middelen
beschikbaar.
3.         Laat het toilet schoon achter voor degene die na u komt.
4.         Was uw handen voordat u verder gaat met uw wandeling. SWD stelt hiervoor de
middelen beschikbaar.
5.         Volg de aanwijzingen op van de aanwezige SWD-functionaris, herkenbaar aan rode kleding met
SWD logo.

Rust:
1.         Neem binnen in de overige rustplaatsen en buiten op het terras de geldende horeca richtlijnen in
acht, zoals de 1,5 meter afstand bewaren, en volg steeds de aanwijzingen op van de aanwezige
horecamedewerkers.
2.         Houd 1,5 meter afstand bij het toiletbezoek en was na bezoek aan het toilet uw handen.

Finishlocatie:
1.         Neem binnen de finishlocatie en buiten op het terras de geldende horeca richtlijnen in acht, zoals 1,5
meter afstand bewaren, en volg steeds de aanwijzingen op van de aanwezige horecamedewerkers.
2.         Houd 1,5 meter afstand bij het toiletbezoek en was na bezoek aan het toilet uw handen.
3.         Verlaat de finishlocatie bij te grote drukte als u daarom gevraagd wordt, zodat ook de wandelaars die
na u komen een consumptie kunnen nuttigen.

Plaatje en afstempelen wandel-km-boekje:
1.         Houd 1,5 meter afstand als er een wachtrij is bij de SWD-tafel.
2.         Neem zelf 1 plaatje (inbegrepen bij het inschrijfgeld) van de stapel.
3.         Sla voor het afstempelen van het wandel-km-boekje het boekje open op de juiste pagina, zodat de
SWD-vrijwilliger niet in contact hoeft te komen met het boekje voor het zetten van de
stempel.
4.         Volg de aanwijzingen op van de aanwezige SWD-functionaris, herkenbaar aan rode kleding met
SWD logo.
Noodnummer:
Indien dringend bel het calamiteitennummer bovenaan op de routebeschrijving voor overleg.
Wij verwachten dat een ieder zich houdt aan bovenstaande afspraken en regels.
Denk aan uw gezondheid en die van onze wandelaars en vrijwilligers.
Het hangt mede van uw gedrag af of andere wandelverenigingen in de toekomst ook  wandeltochten mogen organiseren.

 

 

Dordrecht, datum  3 september 2020

Bestuur Stichting Wandelsport Dordrecht e.o.

Algemeen

SWD heeft een nieuw logo

Afgelopen zaterdag is op onze jaarlijkse vrijwilligersavond het nieuwe logo onthuld.

Stichting wandelsport, een rijk verleden maar nog altijd springlevend en vol energie, daar hoort een jong en fris logo bij.  Wij zijn er trots op en hopen nog lang tochten te organiseren en wandelaars verzorging te mogen aanbieden bij de Nijmeegse vierdaagse.

wij zullen snel ook onze website aanpassen

Algemeen

wandelen met het 1,5 mtr protocol

Door de coronauitbraak die we hebben gekend, en preventief de daaruit voortvloeiende protocollen om wandelen verantwoord en passend binnen de 1,5 mtr samenleving weer te kunnen laten plaatsvinden hebben ook wij moeten besluiten onze werkwijze aan te passen.
vanaf onze eerste winterserie tocht, en alle verdere tochten kunnen deelnemers nog steeds gedurende een bepaald tijdsvak starten en daarbij kiezen uit de verschillende afstanden om te wandelen. De tochtdeelnemers krijgen een routebeschrijving mee en de route is onderweg bepijld.

Er is geen sprake van een wandeltocht waarbij in groepsverband wordt gelopen, er wordt individueel( of in kleine vriendenclubjes) gewandeld, waarbij de geldende verkeersregels in acht worden genomen en er uitsluitend wordt gewandeld op voetpaden/fietspaden, en zoveel mogelijk in verkeersluwe gebieden. Daar waar wegen moeten worden overgestoken wordt de route altijd waar mogelijk geleid naar veilige oversteekplaatsen, Tot zover lijkt er weinig veranderd ten opzichte van tochten voor de uitbraak van het coronavirus. Wat zijn dan de veranderingen?

 • Om de 1,5 mtr afstand zoveel te kunnen borgen, zeker bij start/finish, limiteren we het aantal deelnemers  per tocht.
 • Inschrijving voor de tocht kan alleen online ( via wandel.nl) vol =vol. Inschrijving ter plaatste is niet mogelijk’.
  (inschrijven groepen is online niet mogelijk, groepen kunnen contact opnemen met cobi den boer 0184-683532 ,
  mobiel 06 11224428, of met Theo van der Ham 06-20179483)
 • De starttijd van de tochten van de winterserie is voor alle afstanden  tussen 8.30 tot 11.00 uur, maar wij werken met tijd-slots, er zijn totaal zes tijd-slots waar (vooralsnog) maximaal 50 wandelaars per slot kunnen vertrekken (dit om bij de start en rustpost de afstand 1,5 mtr door spreiding zoveel mogelijk te kunnen borgen)
  De eerste start; 8.30 tot 8.45, de tweede start; 8.55 tot 9.10, de derde start; 9.20 tot 9.35, de vierde start; 9.45 tot 10.00, de vijfde start; 10.10 tot 10.25, de zesde en laatste start; 10.35 tot 10.50. De tijd tussen de startmomenten wordt gebruikt om de startlocatie en toiletten te reinigen/ontsmetten.
 • Bij de inschrijving kan de deelnemer de gewenste starttijd opgeven waarbij uiteraard geldt vol=vol( volle tijdslots worden geblokkeerd)
  Deelnemers zijn welkom vanaf 10 minuten voor de gekozen starttijd, eerder worden de deelnemers niet toegelaten tot de startlocatie, na afloop van de tocht cq na het afmelden is een verblijf van maximaal 25 minuten toegestaan, daarna moet de deelnemer de start/finish locatie verlaten.
 • Voor groepen kan per persoon worden ingeschreven, maar wij bieden ook de mogelijkheid een groepsticket aan te vragen bij het online inschrijven.
 • Op onze rustplaats zullen we werken met meerdere uitgifte punten, wij zullen alleen stoelen gebruiken om te rusten welke op 1,5 mtr afstand van elkaar zullen worden geplaatst. hier is het de bedoeling dat deelnemer zo kort mogelijk blijft zitten en zo snel mogelijk de wandeltocht weer voort zet.
  Het toilet op de rustplaats wordt met zekere regelmaat gereinigd en ontsmet.
Algemeen

stichting in het nieuws met de home edition avond4daagse

 Velen  hebben ongetwijfeld gehoord, gelezen van de avond4daagse home edition,
Stichting wandelsport Dordrecht en omstreken promoot deze avond4daagsehome edition, en heeft ook de streekpers kunnen bereiken om een artikel hierover te plaatsen
meld je aan voor deze home edition een leuke manier om kinderen(en natuurlijk mogen  ook de ouders  meelopen) in de komende vakantie periode een extra mogelijkheid te kunnen geven om op een sportieve, plezierige manier bezig te zijn.
onderstaand de link voor het volledige bericht
https://www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/228783/deelnemen-aan-de-avond4daagse-home-edition