Wandelreglement

Wandelreglement

De wandeltochten worden georganiseerd door stichting wandelsport Dordrecht en omstreken. (SWD)
Elke wandeltocht is een wandeltocht zonder wedstrijdelement, deelname geschiedt vrijwillig
en op eigen risico.
Inschrijving geschiedt uitsluitend vooraf via online inschrijving dit kan via de wandelkalender op
www.wandel.nl of via een de link op onze eigen website www.wandelsport-dordrecht.nl. het
deelnemersaantal is per tocht gelimiteerd, afhankelijk van de risico’s en of vergunningsvoorwaarden
Het is niet toegestaan om zonder geldig startbewijs deel te nemen aan een van de wandeltochten van de
SWD
De routes worden aangegeven door rode routepijlen met SWD logo.
De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.
U bent verkeersdeelnemer, houdt U aan de verkeersregels. De Wegenverkeerswet 1994 en het
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens1990 blijven tijdens de wandeltochten onverkort van kracht,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan
leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.
• Loop waar mogelijk op het trottoir. Daar waar een trottoir ontbreekt, loopt U aan de kant van de weg
zonder overig verkeer te hinderen
• Steek zoveel mogelijk over bij voetganger oversteekplaatsen .
• Passeren is alleen toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat voor andere deelnemers en/of het
overig verkeer.
Volg altijd aanwijzingen op van de organisatie of externe hulpdiensten. Aanwijzingen van de organisatie,
politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd
Het is tijdens de wandeltocht NIET toegestaan om:
Naar anderen, door gedrag of kleding, aanstoot te geven.
Uiting te geven – in welke vorm dan ook – van een politieke of religieuze gezindheid.
Flyers of posters uit te delen of op te hangen (langs de route), voor welk doel dan ook.
Te collecteren, voor welk doel dan ook.
Reclameactiviteiten uit te voeren namens of voor commerciële bedrijven – in welke vorm dan ook – zonder schriftelijke toestemming van het bestuur van SWD.
Muziek via radio, recorder of cd-speler te laten horen.
Een of meerdere honden on-aangelijnd mee te nemen.
Afval langs de route te deponeren.
Nordic Walking (het gebruik van poles) is alleen toegestaan, mits en voor zover dit geen overlast
veroorzaakt aan de overige wandelaars.
Op vrijwel elke wandeltocht mag de hond mee mits deze kort aangelijnd is. De hond dient
gesocialiseerd te zijn en ontlasting dient meteen te worden opgeruimd met een eigen mee te brengen
hondenpoepzak. Raadpleeg vooraf de wandelkalender of de website om zeker te zijn dat honden
welkom zijn op het actuele parcours
Deelnemers mogen niet eerder of later starten dan de vastgestelde slot-starttijden, welke afhankelijk van
beschikbaarheid gekozen kunnen worden tussen;
○ 35 km 08.10 – 08.20 uur ( 35 kilometer alleen op de zuurkooltocht)
○ 25 km 08.30 – 10.50 uur
○ 15 km 08.30 – 10.50 uur
○ 10 km 08.30 – 10.50 uur
○ 05 km 08.30 – 10.50 uur

Leden van wandelsportorganisaties kunnen gebruik maken van de kortingsregeling door zich bij de
online inschrijving (digitaal) te legitimeren als lid van de KWBN.
Deelnemers kunnen zich tot 17.00 uur afmelden.
Wie zich na 17.00 uur afmeldt bij het starbureau, wordt beschouwd als uitvaller. Dat is ook het geval als
men geen startbewijs kan aantonen.
Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot uitsluiting van (verdere)
deelname.
Wandelboekjes kunnen na de finish worden afgestempeld.
Het bestuur van SWD aanvaardt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of gedeeltelijke
aansprakelijkheid voor ongevallen, ziekte, schade of diefstallen tijdens de wandeldag en/of
nevenactiviteiten. Men dient de eigen verzekering aan te spreken c.q. die van de veroorzaker.
SWD behoudt zich het recht voor de route, start en/of finishtijden en/of -plaatsen te wijzigen of het
evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere
calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van SWD kan worden verwacht. Er bestaat
dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.
Als tijdig, tot uiterlijk 72 uur vóór de geplande wandeltochtdatum duidelijk is dat het evenement geen
doorgang kan vinden door opgelegde regelgeving of gezondheidsrisico’s ( actueel bijvoorbeeld corona)
dan wordt het inschrijfgeld aan diegene die zich hebben ingeschreven en betaald volledig terugbetaald.
Deelnemers gaan ermee akkoord dat SWD foto- of filmbeelden, waarop deelnemers staan, voor
publiciteitsdoeleinden gebruikt. Deelnemers kunnen hiervoor geen vergoeding claimen.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van SWD.
Met de inschrijving van de wandeltocht verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met
het bij of krachtens dit reglement bepaalde.
Corona protocol

Protocol wandeltochten SWD

Algemeen:

SWD vraagt de wandelaars de volgende uitgangspunten aan te houden:

Gebruik steeds je gezonde verstand.
2. Houd 1,5 meter afstand en maak dit ook voor anderen mogelijk.
3. Voorkom rechtstreeks contact met andere wandelaars en vrijwilligers.
4. Tref aanvullende hygiënemaatregelen, zoals handen wassen.
5. Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars, indien nodig wacht dan even op 1,5 meter afstand.
6. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten,
verhoging tot 38 graden of koorts.
7. Volg steeds de aanwijzingen op van de SWD -functionarissen, herkenbaar aan rode kleding met
SWD logo.
Voorinschrijven en tijdslots:

Ter voorkoming van drukte op het inschrijfbureau en bij de rustposten is voorinschrijving en betaling via website van de KWBN: Wandel.nl verplicht. Op deze manier kunnen wij corona-proof werken. Daarnaast werkt SWD met tijdslots. U kunt bij voorinschrijving kiezen uit één van de tijdslots. Is een tijdslot volgeboekt dan moet u uitwijken naar een van de andere tijdslots.
Wilt u samen met anderen wandelen, zorg dan dat u allen voor hetzelfde tijdslot boekt.
Heeft u niet online ingeschreven en betaald, dan verzoeken wij u niet te komen. U mag dan namelijk niet aan de wandeltocht deelnemen.
Door het online inschrijven verklaart u dat u zich zult houden aan het door SWD opgestelde Protocol voor de door SWD georganiseerde wandeltochten.

Parkeren:

Volg de aanwijzingen op van de (eventueel) aanwezige parkeerwachten en vermijd contact met andere wandelaars. In het geval u te vroeg arriveert voor uw tijdslot, wacht dan in de auto (of op een andere rustige plaats) tot 5 minuten voor aanvang van het aan u toegewezen tijdslot. Houd daarbij 1,5 meter afstand van de overige wandelaars.

Startbureau:

Alleen in het aan u aangewezen tijdslot wordt u toegelaten tot het startbureau op de startlocatie om daarna met de wandeling te kunnen starten.
Uitgangspunten:
1. Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van het aan u toegewezen tijdslot naar de startlocatie.
2. Wacht buiten op 1,5 meter afstand in het aangewezen vak totdat u van de SWD
functionaris toestemming krijgt om de startlocatie te betreden.
3. Was uw handen voor het naar binnen gaan van de startlocatie. SWD stelt hiervoor
middelen ter beschikking.
4. Houd 1,5 meter afstand voor het in ontvangst nemen van de routebeschrijving. U dient de
bevestiging van uw voorinschrijving te printen om deze te laten controleren door onze SWD
-medewerkers.
5. Neem binnen in de startlocatie en buiten op het terras de geldende horeca richtlijnen in acht, zoals
de 1,5 meter afstand bewaren, en volg steeds de aanwijzingen op van de aanwezige
horecamedewerkers.
6. Houd 1,5 meter afstand bij het toiletbezoek en was na bezoek aan het toilet uw handen.
7. Verlaat de startlocatie uiterlijk binnen 20 minuten na aanvang van het aan u toegewezen tijdslot.
8. Volg de aanwijzingen op van de aanwezige SWD -functionaris, herkenbaar aan rode
kleding met SWD logo.

Tijdens de wandeling:
Vermijd drukte en opeenhoping van wandelaars.
Haal niet in op smalle paadjes, maar wacht even tot u weer op een breder gedeelte wandelt.
Houd 1,5 meter afstand bij het passeren en geef even voldoende ruimte als u wordt gepasseerd.

Eigen rust:
In verband met de hygiëne kan slechts een beperkt aanbod verkopen aan de wandelaars.
Uitgangspunten:
1. Neem plaats in de aangewezen wachtrij en houd daarbij 1,5 meter afstand.
2. Was uw handen voordat u bij de rust een bestelling plaatst. SWD stelt hiervoor de
middelen beschikbaar.
3. Betaal digitaal.
4. Houd bij de rust 1,5 meter afstand van andere wandelaars.
5. Blijf niet langer dan noodzakelijk bij de rust.
6. Volg de aanwijzingen op van de aanwezige SWD-functionaris, herkenbaar aan rode
kleding met SWD logo.
7. Indien u wenst te zitten, gebruik dan een van de beperkt aanwezige stoelen en houd 1,5 meter
afstand.

Mobiel toilet eigen rust:
1. Neem plaats in de aangewezen wachtrij en houd daarbij 1,5 meter afstand.
2. Desinfecteer het toilet alvorens het te gebruiken. SWD stelt hiervoor de middelen
beschikbaar.
3. Laat het toilet schoon achter voor degene die na u komt.
4. Was uw handen voordat u verder gaat met uw wandeling. SWD stelt hiervoor de
middelen beschikbaar.
5. Volg de aanwijzingen op van de aanwezige SWD-functionaris, herkenbaar aan rode kleding met
SWD logo.

Rust:
1. Neem binnen in de overige rustplaatsen en buiten op het terras de geldende horeca richtlijnen in
acht, zoals de 1,5 meter afstand bewaren, en volg steeds de aanwijzingen op van de aanwezige
horecamedewerkers.
2. Houd 1,5 meter afstand bij het toiletbezoek en was na bezoek aan het toilet uw handen.

Finishlocatie:
1. Neem binnen de finishlocatie en buiten op het terras de geldende horeca richtlijnen in acht, zoals 1,5
meter afstand bewaren, en volg steeds de aanwijzingen op van de aanwezige horecamedewerkers.
2. Houd 1,5 meter afstand bij het toiletbezoek en was na bezoek aan het toilet uw handen.
3. Verlaat de finishlocatie bij te grote drukte als u daarom gevraagd wordt, zodat ook de wandelaars die
na u komen een consumptie kunnen nuttigen.

Plaatje en afstempelen wandel-km-boekje:
1. Houd 1,5 meter afstand als er een wachtrij is bij de SWD-tafel.
2. Neem zelf 1 plaatje (inbegrepen bij het inschrijfgeld) van de stapel.
3. Sla voor het afstempelen van het wandel-km-boekje het boekje open op de juiste pagina, zodat de
SWD-vrijwilliger niet in contact hoeft te komen met het boekje voor het zetten van de
stempel.
4. Volg de aanwijzingen op van de aanwezige SWD-functionaris, herkenbaar aan rode kleding met
SWD logo.
Noodnummer:
Indien dringend bel het calamiteitennummer bovenaan op de routebeschrijving voor overleg.
Wij verwachten dat een ieder zich houdt aan bovenstaande afspraken en regels.
Denk aan uw gezondheid en die van onze wandelaars en vrijwilligers.
Het hangt mede van uw gedrag af of andere wandelverenigingen in de toekomst ook wandeltochten mogen organiseren.

Dordrecht, datum 3 september 2020

Bestuur Stichting Wandelsport Dordrecht e.o.

Messenger icon